Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2023/2024

 • Zahájení školního roku: 4. 9. 2023
 • Podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10. 2023 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2024  
 • Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Jarní prázdniny. 11. 3. -17. 3. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)

 • Školné
 • Režim dne
 • Povinné předškolní vzdělávání
 • Logopedie
 • Omlouvání dětí

Školné

Školné

Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2023 

• Platbu za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 520,– Kč společně se stravným zasílejte na účet školy 50437761/0100 pod přiděleným variabilním symbolem.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného.

Výše plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022:

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 5 let: celodenní strava / měsíc 1150 Kč + úplata za předškolní vzdělávání 520 Kč = celkem 1670 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 5 let a jsou na základě žádosti od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny: 1150 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 6 let se vzdělávají bezúplatně (povinné předškolní vzdělávání), platí pouze stravné: 1150 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší 7 let (OŠD) platí rovněž pouze stravné – 1196 Kč

Obědy na následující den se odhlašují do 12:00 hod. První den nemoci si rodiče mohou oběd vyzvednout od 11:15 hod do 11:30 hod. Další dny nemoci již dítě na stravu nárok nemá nebo může dále odebírat oběd za plnou nedotovanou cenu – děti do šesti let 91 Kč/oběd, děti od sedmi let 93 Kč/oběd.

Prosíme, uhraďte platbu včas. V případě, že nebude platba uhrazena v plné výši, Vaše dítě nebude do MŠ přijato. Platba musí být na účtu školy nejpozději k 15. dni v předešlém měsíci.

Vyúčtování plateb se provádí dvakrát ročně – v prosinci a na konci školního roku.

Režim dne

Režim dne

Režimové požadavky dětí MŠ

06.00 – 08.15 – doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, děti již přítomné v MŠ vykonávají spontánní zájmové aktivity, hry a řízené činnosti; prostor pro individuální péči a pedagogickou diagnostiku; společný úklid

08.15 – 08.45 – společné přivítání, ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů, zážitků, skupinové a kolektivní aktivity řízené pedagogem; pohybová aktivita

08.45 – 09.15 – osobní hygiena, dopolední svačina

09.15 – 9:45 – dokončení řízené činnosti, sebehodnocení

09.45– 11.45 – osobní hygiena; pobyt venku (volné i řízené aktivity k pohybové a duševní rekreaci dětí); seznamování s přírodou, přírodními jevy a okolním světem v případě nepříznivého počasí spontánní hry a pohybové aktivity ve třídě

11.45 – 12.15 – osobní hygiena, oběd dětí

12.15 – 14.15 – osobní hygiena, převlékání, čas na pohádku, odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, děti s nižší potřebou spánku individuální práce, klidové činnosti, kroužky

14.15 – 14.30 – osobní hygiena, odpolední svačina

14.30 – 16.30 – doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci; volné činnosti a aktivity řízené učitelkou (hry, zájmové činnosti, pohybové hry); v případě pěkného počasí mohou tyto činnosti probíhat na školní zahradě mateřské školy

Pí.učitelky se připravují na svou práci denně s důrazem na věkové složení třídy. Kapacita jednotlivých tříd umístěných v MŠ je 26 dětí.

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Změny týkající se zápisu k povinné školní docházce v základní škole

Od 1. 9. 2016 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu).

Logopedie

Logopedie

Omlouváme se, stránka nebyla vložena

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí

Děti do MŠ docházejí pravidelně, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit.

Omlouvat lze:

 • osobně
 • telefonicky, kontakty zde.
 • e-mailem - doporučujeme omlouvat třídním učitelkám pouze dlouhodobou absenci dítěte, nikoli odhlašování dítěte ze stravování.

Zároveň žádáme rodiče, aby po absenci dítěte nahlásili den nástupu dítěte zpět do MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod.).

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

Týká se pouze dětí, které navštěvuji MŠ rok před vstupem do ZŠ, případně mají-li odklad školní docházky.

 • dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 • telefonicky vedoucí školní jídelny
 • zástupkyni ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy
 • písemně učitelce na příslušné třídě
 • osobně učitelce na příslušné třídě

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. Důvod nepřítomnosti dítěti se zapíše do omluvného listu.V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (delší než jeden měsíc) informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.