Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Mateřská škola P. Lumumby 14

Mateřská škola je součástí ZŠ Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů, příspěvkové organizace.

Původní webové stránky naleznete zde.

MŠ je čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí. Třídy jsou rozděleny do dvou věkových kategorií (3–5 let, 5–7 let). Zápis dětí do naší MŠ provádíme vždy k datu určeném po dohodě se zřizovatelem. V průběhu školního roku doplňujeme uvolněná místa novými dětmi do plné kapacity naší MŠ.

MŠ je umístěná v panelové zástavbě sídliště Zábřeh. Blízkost stanic hromadné dopravy umožňuje dobrou dosažitelnost všem rodičům s dětmi. Prostorná zahrada je vybavena pískovišti a herními sestavami. Materiální vybavení MŠ je na dobré úrovni s řadou hraček, her, didaktických, sportovních a jiných pomůcek, které umožňují plně uspokojovat individuální potřeby dětí s ohledem na jejich zájmy a nadání.

Školní vzdělávací projekt naší MŠ umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech, a získávat tak reálnější pohled na svět a zaujímat aktivní postoj k němu, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví. Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Spec. formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dětmi naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Ve spolupráci s rodinou utváříme dítě jako samostatnou osobnost s vyhraněnými vlastnostmi v procesu sociálního začleňování a v budoucnu bychom chtěli ještě více rozšířit spolupráci se Základní školou Kosmonautů.