Vedení školy

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Školská rada

Složení:

Bc. Jana Hellerová
(za zřizovatele)

Mgr. Miroslav Trykar, předseda
(za zákonné zástupce nezletilých žáků)

Mgr. Hana Doležalová
(za pedagogické pracovníky školy)

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky. Zasedá nejméně dvakrát ročně.

Oblasti působnosti školské rady:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Aktuality

Zápis ze zasedání školské rady 16. 10.2020

Datum: 16. 10. 2019, 16:00 hod. Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 Přítomni: Ing. Lenka Holková (za zřizovatele) Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky) Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy Program: 1.Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Zapsal: Mgr…. číst dále…

Zápis ze zasedání školské rady 3. 3. 2020

Datum: 3. 3. 2020, 16:00 hod. Místo: ředitelna ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15 Přítomni: Ing. Lenka Holková (za zřizovatele) Andrea Matýsková (za zákonné zástupce) Mgr. Přemysl Vilímek (za pedagogické pracovníky) Hosté: Mgr. Marek Pabjan, ředitel školy Program: 1.Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2019 Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o hospodaření školy za rok… číst dále…

Všechny aktuality