Školní družina

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Program a vnitřní řád ŠD a ŠK

Cíle vzdělávacího programu ŠD

 • rozvoj osobnosti dítěte, které bude vybaveno poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami
 • rozšiřování vědomostí a dovedností nabytých ve školní výuce v návaznosti na rámcově vzdělávací program školy
 • pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudružnost
 • utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, náboženské identitě každého
 • pochopení a uplatňování rovnosti mezi mužem a ženou ve společnosti
 • poznávání světových kulturních hodnot a tradic jako základu k soužití a toleranci v národním měřítku
 • získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně
 • získávání návyků k rozvoji zdravého životního stylu, uplatňování zásad zdravé výživy a stolování, osvojování umění správné volby aktivního odpočinku

Vnitřní řád školní družiny

Obecná ustanovení: 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento školní řád. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou pedagogičtí pracovníci ŠD při zápisu dětí do ŠD. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.

Poslání školní družiny:

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Přihlašování a odhlašování žáků:

 • Předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností, přihlašování, odhlašování žáků do ŠD zajišťují vychovatelé školní družiny.
 • Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů žáka.
 • O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • Platbu za ŠD zajišťuje rodič v daném termínu. Prokazatelně nezaplacená platba v určeném termínu může být důvodem vyloučení žáka z docházky do školní družiny.
 • Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době všech prázdnin přerušuje.
 • Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelům rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny, uvedou jmenovitě veškeré osoby, které mohou žáka vyzvednout a telefonní kontakty; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Rodič v zápisním lístku vyplní veškeré potřebné údaje. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.
 • Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.
 • V docházkovém listě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku, písemných omluvenek a v případě nepravidelných odchodů. Vychovatelé předávají žáky do dalších oddělení s docházkovým listem.
 • Stravování žáků ŠD zajišťují rodiče ve školní jídelně u vedoucí stravování. Placení a odhlášení obědů je povinností rodičů.
 • Rodič je povinen zajistit dítěti hodnotnou stravu odpovídající délce pobytu ve škole a následně ve ŠD. Nezajištěni takové stravy, bude důvodem vyloučení dítěte ze ŠD

Organizace činnosti školní družiny:

 • Provoz ŠD je pondělí až pátek od 6:00 – 8:15 hod. ráno a od 11:55 hod. do 17:00 hod. odpoledne. Příjem žáků do ranní družiny je nejpozději do 7:30 hod.
 • Do oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 žáků. Denně nesmí přesáhnout počet žáků v oddělení 26.
 • Žáci do ŠD přicházejí po skončení dopoledního vyučování v doprovodu třídních učitelů.
 • ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
 • V době 13:45 – 15:00 hod. se žáci nevyzvedávají. Probíhá skupinová činnost žáků v prostorách školy, školní družiny a mimo školu. Tyto odchody velmi narušují činnost žáků a vychovatelů. Závažné vyzvednutí žáka v této době, oznámí rodič vychovatelům předem. 

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy dle potřeby kdykoliv během dne. Jde hlavně o klidové hry, klidné zájmové činnosti a poslechové činnosti atd.                      

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatel ŠD či jiný pedagog.

 • Výchova musí směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu lidských práv, ke vzájemnému porozumění a toleranci.
 • O provozu školní družiny v době mimořádného volna v průběhu školního roku rozhoduje ředitel školy.
 • Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.
 • Při přechodu do ŠJ dbají žáci pokynů vychovatelů a dodržují pravidla školního řádu a řádu školní jídelny. V jídelně žák dbá na správné stolování. 

BOZ:

 • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako pro školu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ se záznamem v  dokumentaci ŠD. Poučení žáků o BOZ se provede vždy před nepravidelnou činností (vycházka, kino, lanové centrum atd.).
 • Žák okamžitě hlásí vychovatelům ŠD každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností školní družiny.
 • Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací.
 • Pitný režim je zajištěn vlastním nápojem doneseným z domu a pitným režimem podávaným při obědě.

Chování žáků ve školní družině:

 • Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelů.
 • Žák oslovuje vychovatele „paní vychovatelko, pane vychovateli“
 • Chová se přátelsky ke všem žákům ŠD. Neubližuje mladším dětem, ale chrání je a pomáhá jim.
 • Žák bez vědomí vychovatelů oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelé neodpovídají.
 • Žák je zdvořilý, pomáhá vychovatelům v jejich práci tím, že je ukázněný, dodržuje řád družiny a vnitřní řád školy, řády ostatních učeben, které jsou vyvěšeny v učebnách, a žáci jsou s nimi řádně seznámeni.
 • Při práci na počítači dodržuje žák řád počítačové učebny.
 • V odpočinkové činnosti má žák právo vypůjčit si jakoukoliv hračku, hru. Žák pečuje o pořádek a čistotu ve ŠD, uklízí po sobě vypůjčené věci a v pořádku je vrací na své místo.
 • Úmyslné poškození inventáře žákem hradí v plném rozsahu rodič.
 • Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí se vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Rovněž nepřináší cenné věcí (šperky, cennosti, elektroniku apod.), za které škola při ztrátě nenese zodpovědnost.
 • Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
 • Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 • Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD.
 • V případě nevyzvednutí žáka do ukončení provozu školní družiny, postupují vychovatelé následovně: 15 minut po době, kdy je ukončena činnost družiny a na telefonickou výzvu nikdo z uvedených kontaktů v zápisním lístku nereaguje, sdělí vychovatelé vzniklou situaci řediteli školy. Následně zavolají na Policii ČR t. č. 974728301 (158), kterou požádají dle zákona č. 283/1991 Sb. o pomoc při umístění zapomenutého dítěte, která ve spolupráci s orgánem sociálně – právní ochrany dětí, může dítě umístit do zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči. Informace rodičům o pobytu dítěte, bude vyvěšena na dveřích ŠD (z vnitřní strany). Opakované nevyzvednutí dítěte rodiči z nedbalosti, bude řešeno vyloučením dítěte z docházky do ŠD.
 • Zákonný zástupce má právo se informovat na chování svého dítěte, sdělit své připomínky a podněty k činnosti školní družiny.
 • Rodiče jsou prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem školní družiny

Směrnice nabývá účinnosti 3. 9. 2007
Aktualizováno 31. 8. 2012

Mgr. Marek Pabjan

Vnitřní řád školního klubu

Obecná ustanovení: 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydáváme pro školní klub tento vnitřní řád, jenž určuje pravidla provozu a režim školního klubu, je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

Poslání školního klubu:

Školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Je pro žáky zájmovým vyžitím, místem rozvíjení tvořivosti, seberealizace, místem poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině. Je zdrojem volnočasových aktivit mimo vyučování. Jednotlivé zájmové kroužky podporují nadání dětí a vyplňují jejich volný čas, a tím také zastávají nezanedbatelnou roli v prevenci negativních jevů. Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

Přihlašování, docházka, omlouvání absence:

Žáci jsou k pravidelné docházce do zájmových útvarů přihlášeni písemnou přihláškou, podepsanou rodiči, nebo zákonnými zástupci.

 • Do jednotlivých zájmových kroužků docházejí žáci pravidelně, docházka je evidována v záznamech o práci v zájmovém útvaru.
 • V případě nepřítomnosti žáka při činnostech ŠK platí omlouvání žáků stejně jako ve školní družině.
 • O zařazení žáků do zájmových kroužků rozhoduje vedoucí kroužku.
 • Platbu za ŠK zajišťuje rodič v daném termínu. Výše úplaty jsou zahrnuty v příslušné směrnici o úplatě v zájmovém vzdělávání ve škole.
 • Rodiče sdělí vedoucímu kroužku způsob odchodu žáka ze ŠK.

Organizace činnosti:

Zájmové kroužky probíhají po vyučování jednotlivých tříd, přičemž v každém kroužku mohou být zařazení žáci z různých tříd a ročníků.

 • Zájmové kroužky jsou provozovány v jednotlivých odborných učebnách a třídách podle jejich zaměření.
 • Rozsah jednotlivých kroužků schvaluje ředitel školy.
 • Činnosti jednorázových akcí se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školního klubu.

Bezpečnost a ochrana zdraví (dále jen BOZ):

 • Pro činnost ve školním klubu platí stejná ustanovení o BOZ jako pro školu, respektive školní družinu.
 • Při využití odborných učeben (kuchyň, dílna, tělocvična) se řídí žáci i vedoucí příslušnými řády pro tyto učebny.
 • Žáci jsou poučeni o řádu jednotlivých pracoven a záznam o poučení je uveden v záznamech o práci v zájmovém útvaru.
 • Pokud žák porušuje tento vnitřní řád, školní řád, nebo jiné příslušné řády, může být ze školního klubu vyloučen.
 • Pitný režim je zajištěn vlastním nápojem doneseným z domu.
 • Žák okamžitě hlásí vedoucímu kroužku každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností školního klubu.
 • Při činnostech ve ŠK nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací.

Chování žáků ve školním klubu:

Ve ŠK se žák řídí pokyny vedoucího kroužku a dodržuje tento vnitřní řád a další příslušná pravidla a řády. Žák bez vědomí vedoucího neopouští místnost ani školu. Žák se chová přátelský a zdvořile. V případě úmyslného poškození inventáře, hradí škodu v plném rozsahu rodič žáka.

Dokumentace:

Ve školním klubu se vede tato dokumentace:

 • přihláška, odhláška
 • záznam o práci v zájmovém útvaru

Vnitřní řád ŠK nabývá platnosti a účinnosti dne 31. 8. 2012                                                                                                                                  

Mgr. Marek Pabjan