Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/202

Datum zápisu: 6. 5. 2024 – 7. 5. 2024

Čas: 8:00 – 12:00 13:00 -16:00

Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání. 

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava. 

Registrace žádostí bude probíhat pouze přes výše uvedený portál. Vyplněnou a vytištěnou žádost je nutno doručit do příslušné mateřské školy osobně nebo jiným předepsaným způsobem.

V případě potřeby může zákonný zástupce požádat o vygenerování žádosti v mateřské škole během zápisu. 

Způsoby podání žádosti 

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.   

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:   
− online elektronickou přihláškou,   
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,  
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),   
− osobním podáním ve škole.   

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

Doložení řádného očkování dítěte   

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

 Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.  

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

Přílohy k zápisu dítěte do MŠ 

 • Rodný list dítěte 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce 
 • Potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje ředitel vnitřní předpis o přijímání dětí do mateřské školy. Podle následujících kritérií bude postupováno při rozhodování přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných v době termínu vyhlášeného ředitelem školy po dohodě se zřizovatelem, přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

 • Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (účinnost od 1. 9. 2016)
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (účinnost od 1. 1. 2017)
 • Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by tedy zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, komunikovat s dospělou osobou)
 • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného předškolního vzdělávání
 • K celodenní docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst MŠ ze spádové oblasti MŠ(Ostrava-Jih).
 • O zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, aktuálních podmínek školy, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny, či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření
 • Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách MŠ, a to alespoň na dobu 15 dnů. Bude obsahovat datum zveřejnění seznamu.
 • Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o nepřijetí dítěte 
 • Děti mohou být do mateřské školy přijímány i mimo řádný zápis v průběhu školního roku, pokud jsou volná místa v mateřské škole
 • Případný nesouhlas s rozhodnutím ředitele školy lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí, a to písemnou formou prostřednictvím MŠ ke Krajskému úřadu. V souladu s § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, mají rodiče možnost nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí v termínu určeném ředitelem školy
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2023 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.