Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh

Kosmonautů, příspěvková organizace

Informace pro rodiče

Organizace školního roku 2023/2024

 • Zahájení školního roku: 4. 9. 2023
 • Podzimní prázdniny: 26. 10. – 27. 10. 2023 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Vánoční prázdniny 23. 12. – 2. 1. 2024  
 • Pololetní prázdniny 2. 2. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Jarní prázdniny. 11. 3. -17. 3. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)
 • Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2024 (MŠ bude otevřena s upraveným provozem)

V den státního svátku, který připadne na pracovní den, je MŠ uzavřena.

Speciální dílčí programy

 • Ve všech třídách je realizováno seznamování s anglickým jazykem a jóga a seznamování s Hejného metodou – netradiční výukou matematiky.

Co dítě potřebuje?

Veškeré informace naleznete zde.


 • Školné
 • Režim dne
 • Povinné předškolní vzdělávání
 • Logopedie
 • Omlouvání dětí

Školné

Školné

Informace o platbách

 • Výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 440,- Kč na měsíc.
 • Všichni rodiče by měli mít navedený trvalý příkaz k úplatě za předškolní vzdělávání - 440,- Kč a zálohy na stravné v dané výši
 • Trvalý příkaz musí obsahovat: VS - variabilní symbol dítěte a Zprávu pro příjemce - Jméno a příjmení dítěte
 • Pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší 5 let věku, je docházka do MŠ povinná a rodiče jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání.
 • Rodiče dětí, kteří pobírají dávku hmotné nouze, musí doručit potvrzení o hmotné nouzi vždy do 5. dne v měsíci.

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše školného pro děti s celodenní docházkou: 440,- Kč/měsíc
Splatnost: do 30. dne předcházejícího měsíce
Číslo účtu: 50437761/0100
Zpráva pro příjemce: školka + jméno a příjmení dítěte

Poplatky za měsíc červenec a srpen budou upraveny podle schváleného letního provozu.

Osvobozen od úplaty bude:

 • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) vzor pro osvobození potvrzení z ÚP
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1. zákona č. 108/2006., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost potvrzením z ÚP.

Režim dne

Režim dne

Provoz mateřské školy je zajištěn od 6:15 do 16:30.

Předávání dětí

 • Mateřská škola je otevřena v pracovních dnech od 6:15 do 16:30.
 • Rodiče přivádí děti do MŠ od 6:15 do 8:15. Mateřská škola se zamyká v 8:30.
 • Doba odchodu dětí z MŠ po obědě je stanovena od 12:15 do 12:45.
 • Po odpoledním spánku si rodiče své děti vyzvedávají z kmenových tříd od 14:45 do 16:30.
 • Rodiče mohou své dítě přivést nebo odvést v jakoukoliv jinou dobu v průběhu celého dne, avšak po předchozí domluvě s učitelkou příslušné třídy.
 • Zákonní zástupci jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Od této chvíle zodpovídá za dítě MŠ. Rodiče jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé.
 • Existuje-li podezření, že je dítě nemocné, není do mateřské školy přijato.
 • Zjistí-li během dne učitelka u dítěte příznaky nemoci (např. teplotu, zvracení, bolesti břicha), zajistí jeho oddělení od ostatních dětí a ihned vyrozumí zákonné zástupce. Rodiče si dítě v co nejkratší době z MŠ vyzvednou a zajistí vyšetření u lékaře.

Vyzvedávání dětí

 • Vyzvedávat děti z MŠ smí pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi zplnomocněné písemným pověřením. Pověřené osoby jsou v případě požádání povinny doložit svou totožnost a zplnomocnění k vyzvednutí dítěte.
 • Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník se pokusí pověřenou osobu kontaktovat telefonicky a v případě nouze obrátí na Policii ČR a následně je dítě převezeno do dětského domova Domeček v Ostravě – Zábřehu, Jedličkova 5.

Režim dne MŠ

6:15 – 7:00 scházení dětí ve třídě Sovičky
7:00 – 8:30 scházení dětí ve vlastní třídě

Ranní program:

 • individuální práce s dětmi
 • spontánní hry
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • podněcování dětí k vlastní aktivitě

Dopolední program:

 • svačina
 • komunitní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • řízené pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry)
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

Pobyt venku:

 • vedení dětí k samostatnosti a sebeobsluze při oblékání
 • herní činnosti na zahradě mateřské školy
 • vycházky do okolí
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ

Oběd, hygiena

12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

Klidová část dne:

 • převlékání dětí
 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin

Odpolední program:

 • svačina
 • odpolední zájmové činnosti
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi
 • v období příznivého počasí jsou děti na zahradě MŠ

14:45 – 16:30 rozcházení dětí domů

Režim dne - třída Žabky (předškolní děti v ZŠ)

Provoz třídy je zajištěn od 6:15 do 16:30.

Ranní program:

 • individuální práce s dětmi
 • spontánní hry a sportovní aktivity dětí
 • hry ve skupinkách
 • hry v koutcích
 • řízené vzdělávací činnosti v souladu s třídním vzdělávacím plánem (pracovní listy, grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarné činnosti apod.)

Dopolední program:

 • komunitní kruh (společné přivítání dne, kamarádů)
 • řízené pohybové aktivity (lokomoční a zdravotně zaměřené činnosti, pohybové a hudebně pohybové hry)
 • svačina
 • didakticky zacílené činnosti (dle tématu v Třídním vzdělávacím programu)

Pobyt venku:

 • herní činnosti na školním hřišti
 • vycházky do okolí
 • při nepříznivém počasí je zajištěn náhradní program v MŠ

Oběd, hygiena

12:15 – 12:45 rozcházení dětí, které chodí po obědě domů

Klidová část dne:

 • čtení pohádek, relaxace, odpočinek
 • vstávání, úklid lůžkovin

Odpolední program:

 • odpolední zájmové činnosti
 • svačina
 • řízené vzdělávací činnosti v souladu s tematickým plánem (pracovní listy, grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarné činnosti apod.)
 • spontánní hry
 • individuální práce s dětmi

14:30 – 16:30 rozcházení dětí domů

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zavádí se zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání, který bude mateřskou školou vypisován ve stanoveném časovém období (prvních 14 dní v květnu).

Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z  alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

Po tom, co ředitel školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. Mateřská škola musí ve svém školním řádu stanovit termíny a způsob ověřování, přičemž termín ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných schopností a dovedností v určených oblastech.

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele mateřské školy ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Změny týkající se zápisu k povinné školní docházce v základní škole

Od 1. 9. 2016 se mění období, ve kterém je zákonný zástupce povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce v základní škole. Původní termín 15. ledna až 15. února se mění na 1. dubna až 30. dubna.

Dále se mění termín, do kterého může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky. Do školního roku 2015/2016 bylo možné doručit žádost o odklad povinné školní řediteli základní školy, do které bylo dítě zapsáno, do 31. května. Od školního roku 2016/2017 je to již v době zápisu (termín zápisu škola stanovuje v dubnu).

Logopedie

Logopedie

Pro děti s poruchami řeči mateřská škola nabízí:

 • umístění dítěte do třídy zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona
 • zajištění kvalitní průběžné logopedické péče logopedem u diagnostikovaných dětí
 • každoroční depistáž vedená logopedem SPC pro vady řeči
 • zajištění těsné spolupráce mezi logopedem, učitelkami a rodiči dítěte
 • realizaci logopedických chvilek v rámci logopedické prevence

Omlouvání dětí

Omlouvání dětí

Děti do MŠ docházejí pravidelně, nepřítomnost dítěte je nutno omluvit.

Omlouvat lze:

 • osobně
 • telefonicky, kontakty zde.
 • e-mailem - doporučujeme omlouvat třídním učitelkám pouze dlouhodobou absenci dítěte, nikoli odhlašování dítěte ze stravování.

Zároveň žádáme rodiče, aby po absenci dítěte nahlásili den nástupu dítěte zpět do MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte (průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod.).

Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

Týká se pouze dětí, které navštěvuji MŠ rok před vstupem do ZŠ, případně mají-li odklad školní docházky.

 • dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.
 • zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést:

 • telefonicky vedoucí školní jídelny
 • zástupkyni ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy
 • písemně učitelce na příslušné třídě
 • osobně učitelce na příslušné třídě

Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. Důvod nepřítomnosti dítěti se zapíše do omluvného listu.V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (delší než jeden měsíc) informuje třídní učitelka ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání mateřské školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.